Rubber Product

SRP Engineering ผู้แปลรูปและ ผลิตยาง (Rubber) โดยการนำยางธรรมชาติไปใช้งานมีอยู่ 2 รูปแบบคือ รูปแบบน้ำยาง และรูปแบบยางแห้ง ยางแห้งที่นิยมใช้ในอุตหสาหกรรมคือการใช้เครื่องเซนตริฟิวส์ ในขณะที่การเตรียมยางแห้งนั้นมักจะใช้วิธีการใส่กรดอะซิติกลงในน้ำยางสดก่อนและเมื่อกรดเจือจางลงในน้ำยางจะทำให้น้ำยางจับตัวเป็นก้อน เกิดการแยกชั้นระหว่างเนื้อยางและน้ำแต่เนื่องจากยางผลิตมาจากหลายแหล่งในประเทศจึงมีคุณภาพที่แตกต่างกันทำให้ต้องมีการแบ่งชั้นของยางตามความบริสุทธิ์ของยางนั้นๆ ซึ่ง ยาง หรือ Rubber ในระดับอุตสาหกรรมนั้นมีการนำไปแปลรูปใช้งานได้หลากหลายมากอาทิเช่น VACUUM, ORING เป็นต้น

VACUUM

VA_01
เทปล่อน SRP
เทปล่อน
VA_02
VA_06
VA_10
VA_03
VA_07
VA_04
VA_08

ORING

ORING_01
ORING_02