TRUSTWORTHY

SRP ENGINEERING นอกจากจะมีฝ่าย QC (ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน) ยังมีฝ่ายตกแต่งและบรรจุชิ้นงานเพื่อเป็นการจัดเตรียมสินค้าให้ลูกค้าพร้อมใช้ งานทันที (Ready to use) เมื่อได้รับด้วยบริการเช่นนี้จึงสร้างความประทับใจ ให้แก่ลูกค้าจํานวนมาก เป็นที่มาของการบอกปากต่อปาก” ทั้งนี้ทาง SRP ขอกล่าวขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนให้ความไว้วางใจเสมอมา “เรายิ้มรับ บริการค่ะ

We care and control every process from the beginning until finished. Before packaging and before hand it to customer to ensure the satisfaction in our quality and standard.We are very thank you for all customers that rely on our company ever since.

Sample image
Sample image
Sample image